מדיניות פרטיות

החברה הכלכלית ליישובי הגולן (להלן: "החכ"ל") מחויבת לשמור ומתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת https://www.calcalit-golan.co.il/ (להלן: "האתר").
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן בו משתמשת החכ"ל במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות").

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר
בעת השימוש שלך באתר, תאסוף החכ"ל מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, החכ"ל רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מסירת פרטים לאתר
בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון: רכישת מסמכי מכרז, יתועדו פרטיך. במדורים ובשירותים נוספים באתר, לדוגמה בדף "צור קשר", תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת החכ"ל, כך לדוגמא במידה ותלחץ על הקישור לאתר של "משרד התחבורה" באמצעות האינטרנט תועבר לאתר https://bus.gov.il/ המשמש למידע בנושא קווי תחבורה ציבוריים ותכנון מסלול נסיעה. שים לב כי החכ"ל אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה, החכ"ל אינה אחראית לשימוש שתעשה באתרים החיצוניים.

השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי החכ"ל ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החכ"ל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
ליצירת הקשר אתך כשהחכ"ל סבורה שקיים צורך בכך;
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
מסירת מידע לצד שלישי
החכ"ל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

רישום לקורסים ו/ או סדנאות שנעשות בשיתופי פעולה בין גופים שונים;
עזרה בפתרון חסמים ליזמים מול גופי הרישוי השונים;
רכישת שירותים מגופים חיצוניים כגון: רכישת רב-קו;
ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החכ"ל כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי החכ"ל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החכ"ל;
בכל מקרה שהחכ"ל תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
החכ"ל תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחכ"ל, כדוגמת תאגידים שבשליטתה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
החכ"ל רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחכ"ל וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
יובהר כי החכ"ל לא תעביר לאדם, גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

Cookies
באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר
אם ברצונך למחוק מרישומי החכ"ל מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות לחכ"ל בכתובת: החברה הכלכלית ליישובי הגולן, ת.ד.3627, קצרין 12900. החכ"ל תודיע לך אם בקשתך אושרה. החכ"ל רשאית לא לאשר את בקשתך, למשל, אם היא סבורה כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר והשירותים הכלולים בו, או לפגוע במשתמשים אחרים. בכל מקרה, המועצה תהא רשאית לשמור כל מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד'.

אבטחת מידע
החכ"ל מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החכ"ל, ואולם אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החכ"ל לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
החכ"ל רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

אחריות על מידע פרסומי

החכ"ל מאפשרת למפרסמים שונים לפרסם באתר מידע בדבר שירותים/ קורסים והכשרות מקצועיות/משרות פנויות שתכליתם סיוע לעסקים מקומיים ולתושבי הגולן. מובהר, כי האתר הנו "צינור" להצגת המידע בלבד והאחריות לבדיקת המידע נכונותו וטיבו מוטלת על משתמשי האתר, ועליהם בלבד.

לפיכך, החכ"ל אינה אחראית לטיבם של השירותים המפורסמים באתר והיא אינה נושאת באחריות בגין נכונות המידע המפורסם ו/או איכות השירות המפורסם, או כל דבר הקשור אליו, ולא תהיה אחראית לכל טענה ו/או תביעה בגין טיבו של השירות ו/או נכונות ו/או איכותו ו/או לטענה בדבר נזק אשר נגרם כתוצאה מהפרסום, במישרין או בעקיפין, והאחריות לכך מוטלת על המפרסם בלבד.

המשתמש מפרסם על דעת עצמו ובאחריותו בלבד, ומתחייב לפצות ולשפות את החכ"ל ו/או מי מטעמה על כל נזק ו/או טענה ו/או תביעה, ישיר או עקיף, בקשר עם התחייבות המשתמש כאמור לעיל, וזאת באופן מלא ומיד לאחר דרישתה הראשונה של החכ"ל.

החכ"ל רשאית להסיר כל תוכן שיימצא על ידה כתוכן פוגעני ו/או תוכן שאינו מקיים את מטרותיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי (אך מוסכם שאין חלה עליה כל חובה לעשות כן), ולמפרסם או מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפיה.

דצמבר 2022 כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית ליישובי הגולן.